Wspólna strategia rozwoju łącząca dwa województwa

Zgodnie z decyzją podjętą w 2022 r., osiemnaście sąsiednich gmin, które leżą na terenie dwóch województw – pomorskiego i warmińsko-mazurskiego – oraz cztery powiaty: Nowodworski, Malborski, Gdański i Elbląski, zawiązały formalny sojusz pod nazwą „Partnerstwo Obszar Funkcjonalny 'Żuławy'”. Celem tego partnerstwa jest opracowanie wspólnej strategii rozwoju dla całości obszaru.

Przewidziane w strategii cele strategiczne obejmują cztery główne dziedziny: aspekty gospodarcze, społeczne, środowiskowe oraz budowanie efektywnej, partnerskiej współpracy. Te cele zostały wyznaczone po dokładnym zbadaniu potencjału oraz identyfikacji potrzeb rozwojowych danego obszaru. Dodatkowo, uwzględniając warunki panujące w otoczeniu Partnerstwa, strony postanowiły planować i realizować wspólne projekty, które będą zintegrowane oraz przyczynią się do wszechstronnego rozwoju całej strefy.

Jednym z kluczowych celów przewidzianych w strategii jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz koordynacja działań mających na celu przeciwdziałanie powodziom. Pozostałe plany i projekty koncentrują się na rozwoju gospodarczym poszczególnych gmin, w tym na podnoszeniu standardu edukacji, promowaniu kultury i turystyki, a także na budowaniu silnej marki Żuławy i kształtowaniu tożsamości lokalnej społeczności. Działania te prowadzić będą do poprawy efektywności energetycznej obiektów budowlanych, a także do wprowadzenia inicjatyw korzystających z odnawialnych źródeł energii.